Legevaktsentralen

Legevakt 116 117
   
Fastlege:  
Askvoll 57734600
Balestrand  57651300
Bremanger 57796400
Fjaler 57738180
Flora 57758000
Førde 57722150
Gaular 57718240
Gloppen 57884440
Hyllestad  57789520
Høyanger  57713000
Jølster 57726240
Naustdal 57816020
Solund 57786280

   

Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Vi har eit overgrepsmottak som dekker mottak, undersøking, sporsikring og behandling for både seksuelle overgrep og dei som har vert utsatt for vald i nære relasjonar. Mottaket er lokalisert til sjukehuset i Førde, og er døgnbemanna med sjukepleiarar og legar i vaktberedskap. 

Telefonnummer:

  • 57 83 23 00

Helse Førde og Sunnfjord/Ytre Sogn Interkommunale Legevakt har inngått ein avtale om vidare drift av overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane. Avtalen inneber at Overgrepsmottaket i Førde, i tillegg til mottak av seksuelle overgrep (SO), også skal ta imot dei som er utsatt for vald i nære relasjonar (VNR) i alle aldersgrupper.

 

Alle kommunane i fylket deltek i Overgrepsmottaket, med følgjande unntak:

  • Aurland (deltek for VNR-biten, SO-saker går til Hordaland)
  • Gulen (VNR- og SO-saker går til Hordaland)
     

Teieplikta gjeld for alle som tek kontakt med oss

Vi vil understreke at teieplikta er gjeldande for dei som tek kontakt med oss. Det er den overgrepsutsette sjølv som vel om saka skal anmeldast eller ikkje. Dette er viktig for dei overgrepsutsette å kjenne til. Ved eit grundig mottak av overgrepsutsette vert dei hjelpte i kontakt med dei delane av hjelpeapparatet som kan vere viktig for å komme seg vidare i livet.
 
 

Kva hjelp kan overgrepsmottaket gi?

Vi gir behandling med omsyn til infeksjonsrisiko, uønskt graviditet og eventuelt fysiske skadar. Du får tilbod om gratis bistandsadvokat i inntil 4 timar, og historia og rettsmedisinske spor vert dokumentert på ein måte som held i rettsystemet.
 
Dette gjer det langt enklare for dei overgrepsutsette dersom dei i etterkant vel å anmelde saka, og sikrar deira rettstryggleik i tillegg til den reint medisinske behandlinga. 
 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 17.03.2017