Ledige stillingar

Ledige faste stillingar som sjukepleiar i ulike størrelsar og helgestillingar (med forbehold om om godkjenning av budsjett 2020).

Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt (forkorta SYSIKL), er ei interkommunal legevakt som yter teneste til i alt 13 kommunar. Våre arbeidsområder er legevakt, legevaktsentral og kommunal akutt døgnpost (KAD). Arbeidsgruppa består av engasjerte og fagleg dyktige sjukepleiarar, hjelpepleiarar og anna helsepersonell i til saman 15,86 stilling.

Sjukepleieoppgåvene vekslar mellom arbeidsstasjonar som:

 • Legevaktssentral – telefonteneste der ein triagerer pasienter etter medisinsk indeks, gjer råd og veiledning og planleggjer evt. legevaktsoppmøte.
 • Legevakt – triagere pasientar, prøvetaking, handtere skadar eller andre akutte situasjonar, samt assistere lege m.m.
 • KAD – observasjon, behandling av innlagte pasienter. Variert postarbeid.

Opplæring vert gjeve til dei ulike funksjonane.

Vi søkjer primært etter personar:

 • Med engasjement og interesse for arbeid i den akuttmedisinske kjede.
 • Som kan arbeide sjølvstendig og i team.
 • Som liker å arbeide i eit hektisk miljø, der arbeidstempo kan skifte fort.
 • Som har fokus på eit godt samarbeidsklima internt og eksternt
 • Som vil bidra til godt fagleg og sosialt miljø

Vi tilbyr:

 • Arbeidsstad med gode høve til utvikling.
 • Nye og tilpassa arbeidslokale.
 • God pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse, KLP.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Løn etter HTA i KS-området.
 • Fagleg dyktige medarbeidarar

Vi søkjer etter sjukepleiarar til jobb i 3 – delt turnus med arbeid kvar 2. eller kvar 3. helg til arbeid på alle 3 arbeidsstasjonar.

Vi søkjer også etter personar som kan tenke seg å jobbe fast kvar 2. eller 3. helg, samt ferievikarar – arbeidstad primært KAD/legevakt. Vi oppmodar sjukepleiestudentar/personar med akuttmedisinsk erfaring om å søkje.

Vi lovar interessant og lærerikt arbeid. For vidare informasjon, ring Borghild Reiakvam på tlf 91649682.

Tilsetting i stillingane frå 06.01.20

Søknad sendast per e-post innan 22.10.2019 med vedlagde kopiar av attestar og vitnemål til:
borghild.reiakvam@sys-ikl.no

eller per brev

Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt
Postbokst 1000, Førde sentralsjukehus
6807 FØRDE